Regulamin konkursu

REGULAMIN:I. Postanowienia ogólne konkursu
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie prowadzonym i organizowanym przez właściciela strony https://www.facebook.com/superdzieciaczki/ oraz http://www.superdzieciaczki.pl/
Sponsorem nagród jest firma Blumore.pl, (zwana dalej Sponsorem).
Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
II. Uczestnictwo w Konkursie
Konkurs ma charakter otwarty.
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie Superdzieciaczki.pl (zwanego dalej „Stroną konkursową”).
Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie
jest fanem fanpage’a Superdzieciaczki na Facebook’u oraz fanem fanpage'a Blumore.pl
6. Konkurs trwa od 026.01.2018r. do 09.02.2018r. do godziny 23:59.
7. Warunki obowiązkowe udziału w Konkursie: należy umieścić komentarz, pod postem konkursowym na fanpage Superdzieciaczki, w którym należy zamieścić link do wybranego przez siebie produktu ze strony Blumore.pl. Niech to będzie produkt, który wam się najbardziej podoba, lub jest wam najbardziej potrzebny.
8. Dodatkowo uczestnicy mogą:
Udostępnić publicznie informację o Konkursie w serwisie Facebook
Zaprosić znajomych do udziału w Konkursie
9. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób związany z organizacją Konkursu.
10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926).
11. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

13. W konkursie musi zgłosić się min. 100 uczestników, aby nagrody mogły zostać przyznane. W innym wypadku organizator ze sponsorem podejmują decyzję, czy przedłużają konkurs, czy też konkurs nie jest rozstrzygnięty.


III. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
§ 9
Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych do załączonej w komentarzu treści.
§ 10
Organizator Konkursu bez odrębnego wynagrodzenia nabywa od Uczestnika Konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia zamieszczonego przez Uczestnika Konkursu na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie egzemplarzy oraz utrwalanie utworu: techniką drukarską, techniką cyfrową oraz zapisu komputerowego; wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także: nadanie poprzez Internet.
§ 11
Uczestnik Konkursu ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność za to, że utwory nabywane przez Organizatora wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w tym w szczególności nie będą obciążone jakimikolwiek prawami lub uprawnieniami osób trzecich.
§ 12
W odniesieniu do utworów wyżej wymienionych Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących Uczestnikowi Konkursu na podstawie art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do niecofania wyrażonej zgody także po zakończeniu Konkursu.
§ 13
W odniesieniu do utworów wyżej wymienionych Uczestnik Konkursu zobowiązuje się wyrazić zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie utworów zależnych w stosunku do tych utworów (w szczególności na opracowanie utworów, ich przeróbek lub adaptacji) i korzystania z tych utworów zależnych bez żadnych ograniczeń oraz do niecofania wyrażonej zgody także po zakończeniu Konkursu.
IV. Przyznanie nagrody
Nagrodą w Konkursie są gry planszowe:3 x Bon podarunkowy, każdy o wartości 100 zł.
O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Aktywność uczestnika konkursu na fanpage Superdzieciaczki (podczas trwania konkursu) będzie mile widziana :)
Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Zwycięzcy zostaną poinformowany o wygranej w poście konkursowym na blogu do 7 dni od zakończenia konkursu.
Laureat winien skontaktować się w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników poprzez wiadomość do fanpage’a Superdzieciaczki na serwisie Facebook, w której potwierdzi Imię i Nazwisko oraz adres email, na który zostanie wysłana nagroda w Konkursie. Po tym terminie laureat traci prawo do Nagrody.
Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
Nagrodę wysyła Sponsor.
Wysyłka może nastąpić tylko na terenie Polski.
V. Nadzór nad przebiegiem konkursu
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał Organizator.
VI. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
  2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: superdzieciaczki@gmail.com lub poprzez wiadomość w serwisie Facebook.
  3. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.
  4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  5. Organizator może odwołać konkurs w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.


TOP