piątek, 20 kwietnia 2018

Zeus - Wydawnictwo Nasza Księgarnia KONKURS !!!NIESPODZIANKA !!!
Mamy dla was do wygrania są 2 gry Zeus od Wydawnictwa Nasza Księgarnia. 

Zwycięzcy zostaną wybrani spośród fanów Superdzieciaczki.pl oraz Nasza Księgarnia - gry, którzy:
- udostępnią post konkursowy (TUTAJ),
- polubią post konkursowy,
- zaproszą 2 znajomych do zabawy,
- odpowiedzą na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym na fb - Którego greckiego boga lubisz najbardziej?

Opis gry i naszą opinię o grze karcianej Zeus Wydawnictwa Nasza Księgarnia znajdziecie TUTAJREGULAMIN:


I. Postanowienia ogólne konkursu
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie prowadzonym i organizowanym przez właściciela strony https://www.facebook.com/superdzieciaczki/ oraz http://www.superdzieciaczki.pl/
 2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia, (zwana dalej Sponsorem).
 3. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
II. Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronie Superdzieciaczki.pl (zwanego dalej „Stroną konkursową”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 • spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie
 • jest fanem fanpage’a Superdzieciaczki na Facebook’u oraz fanem fanpage'a Naszaksięgarnia-gry
6. Konkurs trwa od 20.04.2018r. do 23.04.2018r. do godziny 23:59.
7. Warunki udziału w Konkursie zostały opisane powyżej. Punktem obowiązkowym jest tylko i wyłącznie odpowiedzenie na zadane pytanie: Którego greckiego boga lubisz najbardziej? Pozostałe warunki wymienione w opisie konkursy, są nieobowiązkowe.
8. Udział w konkursie jest dobrowolny. Zgłaszając się do konkursu uczestnik konkursu zgadza się na dobrowolne wypełnienie warunków konkursu.
9. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób związany z organizacją Konkursu.
10. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926).
11. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z Regulaminem.
12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

13. W konkursie musi zgłosić się min. 100 uczestników, aby nagrody mogły zostać przyznane. W innym wypadku organizator ze sponsorem podejmują decyzję, czy przedłużają konkurs, czy też konkurs nie jest rozstrzygnięty.
III. Przyznanie nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie są 2 x gra Zeus
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Aktywność uczestnika konkursu na fanpage Superdzieciaczki (podczas trwania konkursu) będzie mile widziana :)
 3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowany o wygranej w poście konkursowym na blogu do 7 dni od zakończenia konkursu.
 5. Laureat winien skontaktować się w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników poprzez wiadomość do fanpage’a Superdzieciaczki na serwisie Facebook, w której potwierdzi Imię i Nazwisko oraz adres email, na który zostanie wysłana nagroda w Konkursie. Po tym terminie laureat traci prawo do Nagrody.
 6. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
 7. Nagrodę wysyła Sponsor.
 8. Wysyłka może nastąpić tylko na terenie Polski.
IV. Nadzór nad przebiegiem konkursu
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwał Organizator.
V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: superdzieciaczki@gmail.com lub poprzez wiadomość w serwisie Facebook.
 3. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 5. Organizator może odwołać konkurs w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.TOP